išnuomoti

išnuomoti
išnúomoti 1. tr. SD414 atiduoti nuomoti: O namas, išnuomojamas ne butais, o kambariais, irgi duodavo geras pajamas A.Vien. Prieš kelionę savo namus buvo jis išnuomojęs kitam, todėl sustojo viešbuty J.Balč. Pievas, dirvas išnū́mojau kitam J. Tavo ūkę aš tau paskui išnuomosiu S.Dauk. Išnúomok man savo ganyklas J.Jabl. Ten gyveno pažįstamas žvejys, kuris išnuomodavo man valtį . 2. refl. tr. Š pasiimti sau nuomoti: Už kelerių metų ji grįžo ir vėl apsigyveno savo išsinuomotame butely I.Simon. Dėdė nuo seno valdo išsinuomojęs iš dvaro kelias dešimtines žemės su senos karčemos trobesiu V.Myk-Put. 3. refl. parsisamdyti: Gyvena vargingai, išsinuomodamas šulinių vokti ir daržų drėkinti S.Dauk. \ nuomoti; įnuomoti; išnuomoti; nunuomoti; panuomoti; pernuomoti; prisinuomoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išnuomoti — išnúomoti vksm. Ši̇̀ įmonė išnúomoja pãtalpas prekýbai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • panuomoti — 1. refl. žr. išnuomoti 2: Roberto tėvas, neturėdamas kuo pasinuomoti ūkį, turėjo darbuotis kaipo dienininkas rš. 2. tr. pasamdyti: Nepanūmotas smertis: galia išgyti, galia mirti J. 3. tr. pirkti: Noriu rąstų panūmoti Šts. nuomoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pernuomoti — tr. iš naujo išnuomoti: Nuomininkas turi teisę pernuomoti visą ar dalį išnuomotojo turto rš. Parnūmoti pievas kitam J. nuomoti; įnuomoti; išnuomoti; nunuomoti; panuomoti; pernuomoti; prisinuomoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisinuomoti — tr. 1. žr. išnuomoti 2: Prisinūmojo prūdvietes ir gyvena šieną pardavinėdamas Dr. 2. prisipirkti: Prisinūmojau rąstų Šts. nuomoti; įnuomoti; išnuomoti; nunuomoti; panuomoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įnuomoti — 1. žr. išnuomoti 1: Įnūmok mano karvę kam nors Užv. 2. tr. įtaisyti, įkurdinti: Senasis vargonininkas įnūmojo naująjį Ggr. | refl.: Kaip tu, į mūsų kampą parsidanginęs darbo ieškot, pri mūsų įsinuomojai? MitI74. nuomoti; įnuomoti; išnuomoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsamdyti — tr. 1. beveik sutarti samdant; pasamdyti: Yra piemuo jau kaip ir apsamdytas Pl. | refl.: Merga apsisamdė dvaran ir eina jau tarnaut LTsIV511. Ir šitas taip pat apsisamdė an senelį ganyt avelių LTR(Slk). 2. beveik sutarti išsinuomoti: Apsamdžiaũ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidavinėti — tr. 1. K, Gs iter. dem. atiduoti 3: Atidavinėk po truputį skolą J. 2. išnuomoti: Anas iš pusės atadavinėja Ad. 3. siūlyti, sutikti parduoti: Pirma už tris šimtus man atidavinėjo Pc. 4. ruoštis išleisti už vyro: Aš girdėjau, kad anas dukterį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išduoti — išduoti, da, ìšdavė 1. tr. paduoti dalimis į rankas, padavinėti (pro tarpą): Išduok mums meisą pro langą, – pasakė man vagys, lauke pasiliektantys Šts. ║ pateikti, suteikti: Be pinigų dabar nebeišduoda jokių prekių rš. Išduos kareiviam žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išimlioti — tr. 1. išiminėti: Šap šap ir išimliojo, išvalgė viską Gs. Po nedaug buvo jau išimliojusi [pinigus] rš. Reikia odas po penkis kartus ant dienos išimlioti iš to skystimo rš. 2. išnuomoti; užimti: Jau buvo išimliotos visos vietos teismo salėje rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”